Website của chúng tôi hiện đang trong quá trình bảo trì và cập nhật.

Vui lòng liên hệ hoặc tìm thêm thông tin về các sự kiện sắp tới qua Facebook

Soul Live Project hoặc địa chỉ mail info@soulliveproject.com.vn. Xin cảm ơn!


Our website is temporarily closed for site maintenance and update.

You can contact us and find out our upcoming projects at the Soul Live Project

Facebook page and the email address info@soulliveproject.com.vn. Thank you!